Categorie: Practice Areas

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen. VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt u adviserend en procederend in het kader van: (a) het verwijderen van onterechte BKR-registraties; (b) het verwijderen van terechte BKR-registraties; en (c) het aanpassen van onjuiste BKR-registraties.

Tot de categorie kredietaanbieders behoren: (a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). Tot de categorie overige zakelijke klanten behoren: (a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die Stichting BKR niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; (b) organisaties met geldvorderingen op consumenten die door Stichting BKR niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van Stichting BKR; (c) gemeenten ter zake de uitvoering van het traject van schuldhulpverlening; (d) kredietbemiddelaars en kredietadviseurs; (e) operational autoleasemaatschappijen (ex art. 32 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij door de zakelijke klant onbetekenende kosten in rekening worden gebracht (ex art. 26 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Onder zakelijke overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een betalingsverplichting voor de consument als gevolg van een overeenkomst met een rechtspersoon; (b) een betalingsverplichting voor de consument als bedoeld in artikel 1 sub d van de definitie van overeenkomst; (c) een geldbedrag verstrekt op grond van de Regeling Borgstelling MKB Kredieten dan wel de Regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten (ex art. 25 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: (a) een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) de mogelijkheid wordt geboden om een roerende zaak te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een roerende zaak of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (d) op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of (e) de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een roerende zaak of een dienst verleent, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden (ex art. 24 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).