Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz)

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (bopz) geeft de procedures weer voor het (gedwongen) opnemen en behandelen van personen in psychiatrische ziekenhuizen: de voorlopige machtiging, de voorwaardelijke machtiging, de observatiemachtiging, de machtiging tot voortgezet verblijf, de in bewaring-stelling op last van de burgemeester (IBS), en de machtiging op eigen verzoek. De taak van de burgemeester in de opnameprocedure is beperkt tot de afgifte van last tot inbewaringstelling bij acuut dreigend gevaar voor of door de patiënt en waarbij de procedure voor een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht. Artikel 20 Wet bopz geeft de burgemeester de bevoegdheid de betrokkene in bewaring te laten stellen wanneer de betrokkene gevaar veroorzaakt, het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken, het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht en het gevaar niet op een andere manier kan worden afgewend. Het moet dus gaan om:

  • een acuut gevaar én
  • een stoornis die tot het gevaar leidt.

De wetgever verstaat onder stoornis van de geestesvermogens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke verstoring van de vermogens tot denken, voelen, willen, oordelen, en doelgericht handelen. Bij een spoedprocedure geldt de regel dat de burgemeester tot IBS kan gelasten als het gevaar (eerste criterium) zo onmiddellijk en dreigend is dat de vordering van een Rechterlijke Machtiging niet kan worden afgewacht. Bovendien hoeft de burgemeester nog geen zekerheid te hebben van de geestelijke stoornis (tweede criterium); een ‘ernstig vermoeden’ daarvan is in de spoedprocedure voldoende. Voor de voortzetting van een IBS beoordeelt de officier van justitie de stoornis uiteraard wel.

Voor de taak van de burgemeester zijn de volgende aandachtspunten van belang: • Er is een geneeskundige verklaring (in de regel van een psychiater) nodig om de IBS-verklaring af te geven. De burgemeester oordeelt of de verklaring de last tot inbewaringstelling kan dragen. Het gaat om een schriftelijke verklaring. Alleen in uitzonderlijke gevallen volstaat een telefonische conceptverklaring, die snel gevolgd moet worden door een schriftelijke.

  • De burgemeester dient zorg te dragen dat zo spoedig mogelijk de in bewaring gestelde wordt voorzien in rechtsbijstand.
  • Uiterlijk op de eerste werkdag na de afgifte van de IBS, moet de burgemeester de documenten aan de officier van justitie sturen.
  • De burgemeester kan de bevoegdheid in de Wet bopz delegeren aan een wethouder los van het locoburgemeesterschap.

Een ieder kan de burgemeester op de hoogte stellen van het eventuele (dreigende) gevaar dat de patiënt oplevert. De familie kan dit zelf doen, maar ook hulpverleners of ‘buitenstaanders’. De ‘verzoekers’ moeten zich richten tot de burgemeester van de plaats waar het gevaar dreigt, of waar dat zich al voltrekt.