Aanvechten registratie van Restschuld Hypothecair krediet

Er is sprake van een restschuld op een hypothecair krediet als de consument na verkoop (uitwinning) van het onderpand (zekerheid) als bedoeld in artikel 20 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019) een restant schuld aan de zakelijke klant heeft (ex artikel 21 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019)). 
Een restschuld hypothecaire krediet met NHG (RN) is een restschuld voortvloeiend uit een hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning is gemaakt (ex artikel 21 lid , 1ste volzin Algemeen Reglement (versie februari 2019). Een restschuld hypothecair krediet is een restschuld voortvloeiend uit een hypothecair krediet zonder NHG (ex artikel 21 lid 2, 2de volzin Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klant meldt bij het ontstaan van de restschuld het totaal door de consument te betalen bedrag en de looptijd waarbinnen de consument aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen (ex artikel 21 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)). Het totaal door de consument te betalen bedrag is de restant schuld voortvloeiend uit het hypothecair krediet die de consument aan de zakelijke klant verschuldigd is op het moment van het passeren van de akte van verkoop van het onderpand (transportakte) bij de notaris (ex artikel 21 lid 4 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Waarom verwerkt Stichting BKR uw persoonsgegevens?

De Stichting BKR heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan het beperken van risico’s voor deelnemers en het voorkomen van overkreditering bij betrokkenen, alsmede aan voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer (zie artikel 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Op grond van art 4:32 Wet op het financieel toezicht zijn kredietaanbieders, voor zover de wet op hen van toepassing is, verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie. Voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst dient iedere kredietaanbieder in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consumenten en te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is met het oog op overkreditering van de consument. Hiertoe dient de kredietaanbieder voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de databank van een stelsel van kredietregistratie te raadplegen. 
Het stelsel van kredietregistratie wordt door de Stichting BKR verzorgd met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In het CKI worden gegevens verzameld, geordend, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Deze taken dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van een zo groot mogelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wie mogen registreren?

De zakelijke klanten van Stichting BKR worden in twee categorieën ingedeeld, te weten: a kredietaanbieders; en b overige zakelijke klanten (ex art. 30 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Tot de categorie kredietaanbieders behoren:A:particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief;B: financieringsmaatschappijen zakelijk;C: banken;D: gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen;E: thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden;F: hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen;G: creditcardorganisaties.(ex art. 30 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Tot de categorie overige zakelijke klanten behoren:A: organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die BKR niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; ofB: organisaties met geldvorderingen op consumenten die door BKR niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van BKR; ofC: organisaties voor schuldregeling die lid zijn van de NVVK; ofD: kredietbemiddelaars en kredietadviseurs;E: operational autoleasemaatschappijen.
Voor overige zakelijke klanten kunnen door het Bestuur (gedeeltelijk) afwijkende regels worden bepaald voor de verwerking van persoonsgegevens. De afwijkende regels worden vastgelegd in een bestuursbesluit.(ex art. 30 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting BKR?

BKR verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die in CKI zijn opgenomen, kunnen raadplegen (ex art. 9 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
BKR verwerkt van elke consument:A: de geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode);B: de overeenkomst(-en) met de zakelijke klant(en);C: de onregelmatigheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die overeenkomst(en);D: en de beëindiging van die overeenkomst(en) (ex art. 9 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
BKR verwerkt geen persoonsgegevens van een consument waarvan de zakelijke klant weet of had kunnen weten dat dezeop grond van de overeenkomst en/of de wet niet aansprakelijk is voor het nakomen van de betalingsverplichtingen (ex art. 9 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
BKR heeft toegang tot de BRP-V en raadpleegt deze bron voor datakwaliteitsdoeleinden (ex art. 9 lid 4 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Wat moet worden gemeld bij BKR?

De zakelijke klant meldt aan BKR: (a) de gegevens uit de overeenkomst en de wijzigingen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen, in ieder geval de wijzigingen in de krediet-som en/of kredietlimiet; (b) achterstanden en bijzonderheden die zich tijdens de overeenkomst voordoen; en (c) de beëindiging van de overeenkomst. Artikel 9 lid 2 en 3 en artikel 15 lid 1 zijn van toepassing (ex art. 10 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Bij beëindiging of opschorting van de contractuele relatie tussen BKR en de zakelijke klant, ongeacht de reden, moet de zakelijke klant op verzoek van het Bestuur tijdig maatregelen nemen zodat de van de zakelijke klant afkomstige persoonsgegevens bij BKR behouden en onderhouden kunnen worden (ex art. 10 lid 3 sub a Algemeen Reglement (versie februari 2019)). 
Deze onderhoudsverplichting geldt ook als de zakelijke klant besluit om (een deel van) zijn overeenkomstenportefeuille te verkopen aan een andere zakelijke klant of aan een derde. Wordt de portefeuille verkocht aan een derde met een vergunning voor kredietbemiddelaar, dan kan het Bestuur besluiten om deze derde voor de overgenomen overeenkomstenportefeuille een beperkte toegang tot CKI te verlenen. Het Bestuur legt haar beslissing vast in een bestuursbesluit (ex art. 10 lid 3 sub b Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klant moet met eventuele rechtsopvolgers, niet zijnde zakelijke klanten, schriftelijke afspraken maken en een afschrift daarvan aan BKR sturen (ex art. 10 lid 3 sub c Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De overnemende partij is verplicht om een bestandsvergelijking (screening) uit te voeren en wel binnen drie (3) maanden na de overname (ex art. 10 lid 3 sub d Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klanten melden het overlijden van een consument zo spoedig mogelijk bij BKR. De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen 4 weken nadat het overlijden aan de zakelijke klant bekend is geworden (ex art. 10 lid 4 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klanten melden een verhuizing van een consument zo spoedig mogelijk bij BKR. De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen 4 weken nadat het nieuwe adres aan de zakelijke klant bekend is geworden (ex art. 10 lid 5 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting BKR gemeld?

Voldoet een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst, dan meldt de zakelijke klant dit aan BKR. Een melding mag pas plaatsvinden als een termijnbedrag zonder toestemming van de zakelijke klant niet is voldaan. Bij de vaststelling van een achterstand worden betalingen van de consument toegerekend aan het oudst vervallen termijnbedrag (ex art. 12 lid 1, sub a Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Bij een restschuld voortvloeiend uit een hypothecaire kredietovereenkomst geldt een termijn van drie (3) maanden na de vervaldatum (ex art. 12 lid 1, sub f Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Indien een consument de achterstand tijdens de looptijd van de overeenkomst ongedaan maakt, meldt de zakelijke klant dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na het ongedaan maken, bij BKR (ex art. 12 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Indien tegelijkertijd met het ongedaan maken van de achterstand de gehele overeenkomst wordt beëindigd, dan meldt de zakelijke klant de beëindiging (werkelijke einddatum) bij BKR (ex art. 12 lid 3, sub a Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Wordt de overeenkomst na het ongedaan maken van de achterstand niet beëindigd, dan meldt de zakelijke klant een herstelcode (H) (ex art. 12 lid 3, sub b Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Welke bijzonderheden worden gemeld?

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 4 weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan, bij BKR: 

  • code 1 er is een aflossings- of betalingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan. 
  • code 2 de zakelijke klant heeft betaling van het restant van de of de gehele vordering geëist; 
  • code 3 de zakelijke klant heeft een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code de beëindiging van de overeenkomst met een werkelijke einddatum gemeld. In andere gevallen meldt de zakelijke klant geen werkelijke einddatum; 
  • code 4 de consument blijkt/bleek onbereikbaar; 
  • code 5 preventieve registratie bij achterstand hypothecaire lening

(ex art. 13 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019))
Bij de overige financiële verplichtingen worden de bijzonderheidscodes alleen gemeld na de melding van een achterstand (ex art. 13 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Combinaties van bijzonderheidscodes zijn mogelijk. Een bijzonderheidscode kan slechts één keer in CKI voorkomen (ex art. 13 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd?

Gegevens van afgelopen overeenkomsten worden, tenzij hierna anders bepaald, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst door BKR uit CKI verwijderd. Wanneer door verwijdering van gegevens alleen de naam, adres(sen) en geboortedatum overblijven, worden deze tegelijk met de gegevens uit de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 1 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Een jaar na de overlijdensmelding van een consument door een zakelijke klant worden alle gegevens van deze consument door BKR uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019))
Achterstanden op lopende overeenkomsten zonder actuele herstelmelding worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de achterstand ter beoordeling aan de zakelijke klant voorgelegd. Achterstanden op lopende overeenkomsten met een actuele herstelmelding worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd. Bij een ‘negatief’ geregistreerde lopende overeenkomst waarbij geen achterstand en/of bijzonderheidscode(s) is/zijn gemeld met registratiedatum na de herstelmelding, wordt de gehele overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)). Herstelmeldingen op lopende overeenkomsten worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 4 Algemeen Reglement (versie februari 2019))
Bij afgelopen overeenkomsten worden herstelmeldingen én achterstandsmeldingen waarvan de registratiedatum ligt vóór de registratiedatum van de herstelmelding, vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 5 Algemeen Reglement (versie februari 2019))
Bij afgelopen overeenkomsten worden achterstandsmeldingen waarvan de registratiedatum ligt na de registratiedatum van de herstelmelding of waarbij van een herstelmelding geen sprake is, 5 jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 5 Algemeen Reglement (versie februari 2019))
Bijzonderheidscodes op lopende overeenkomsten, waarbij geen sprake is van een op de achterstand betrekking hebbende actuele herstelmelding, worden vijf (5) jaar na de reglementaire registratiedatum van de betreffende bijzonderheidscode ter beoordeling aan de zakelijke klant voorgelegd. Bijzonderheidscodes op lopende overeenkomsten met een achterstand en een actuele herstelmelding worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd, voor zover deze bijzonderheidscodes een registratiedatum hebben die ligt vóór de herstelmelding . Een ‘negatief’ geregistreerde lopende overeenkomst wordt in deze situatie geheel verwijderd, indien er geen achterstand en/of bijzonderheidscode(s) bij de overeenkomst is/zijn gemeld na de registratiedatum van de herstelmelding (ex art. 14 lid 6 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Bij afgelopen overeenkomsten worden bijzonderheidscodes waarvan de registratiedatum ligt voor de registratiedatum van de herstelmelding, vijf (5) jaar na de reglementaire Registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd. Bij afgelopen overeenkomsten worden bijzonderheidscodes waarvan de registratiedatum ligt na de registratiedatum van de herstelmelding of waarbij van een herstelmelding geen sprake is, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 7 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Een hypothecaire kredietovereenkomst wordt met de beëindiging van de preventieve betaalregeling geheel verwijderd, indien geen achterstand, herstelmelding en/of bijzonderheidscode(s) is/zijn gemeld (ex art. 14 lid 8 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De leden 3 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing indien tijdens de looptijd van de preventieve betaalregeling sprake is van een achterstand en/of andere bijzonderheidscode al dan niet voorzien van een actuele herstelmelding (ex art. 14 lid 9 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Het is de zakelijke klant niet toegestaan om een contract, achterstand, herstelcode en/of bijzonderheidscodering uit CKI te verwijderen, tenzij er sprake is van: (a) een onterechte registratie; (b) een terechte registratie die na een zorgvuldige belangenafweging op basis van beschikbare gegevens over individuele omstandigheden, disproportioneel blijkt; (c) een uitspraak van een rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of KIFID, voor zover de uitspraak strekt tot verwijdering van het contract of aanpassing van de achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid (ex art. 14 lid 10 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).

Bezwaar maken

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.