Waarom verwerkt Stichting BKR uw persoonsgegevens?

De Stichting BKR heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan het beperken van risico’s voor deelnemers en het voorkomen van overkreditering bij betrokkenen, alsmede aan voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer (zie artikel 3 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Op grond van art 4:32 Wet op het financieel toezicht zijn kredietaanbieders, voor zover de wet op hen van toepassing is, verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie. Voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst dient iedere kredietaanbieder in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consumenten en te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is met het oog op overkreditering van de consument. Hiertoe dient de kredietaanbieder voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de databank van een stelsel van kredietregistratie te raadplegen. 
Het stelsel van kredietregistratie wordt door de Stichting BKR verzorgd met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In het CKI worden gegevens verzameld, geordend, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Deze taken dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van een zo groot mogelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.