Wat moet worden gemeld bij BKR?

De zakelijke klant meldt aan BKR: (a) de gegevens uit de overeenkomst en de wijzigingen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen, in ieder geval de wijzigingen in de krediet-som en/of kredietlimiet; (b) achterstanden en bijzonderheden die zich tijdens de overeenkomst voordoen; en (c) de beëindiging van de overeenkomst. Artikel 9 lid 2 en 3 en artikel 15 lid 1 zijn van toepassing (ex art. 10 lid 2 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
Bij beëindiging of opschorting van de contractuele relatie tussen BKR en de zakelijke klant, ongeacht de reden, moet de zakelijke klant op verzoek van het Bestuur tijdig maatregelen nemen zodat de van de zakelijke klant afkomstige persoonsgegevens bij BKR behouden en onderhouden kunnen worden (ex art. 10 lid 3 sub a Algemeen Reglement (versie februari 2019)). 
Deze onderhoudsverplichting geldt ook als de zakelijke klant besluit om (een deel van) zijn overeenkomstenportefeuille te verkopen aan een andere zakelijke klant of aan een derde. Wordt de portefeuille verkocht aan een derde met een vergunning voor kredietbemiddelaar, dan kan het Bestuur besluiten om deze derde voor de overgenomen overeenkomstenportefeuille een beperkte toegang tot CKI te verlenen. Het Bestuur legt haar beslissing vast in een bestuursbesluit (ex art. 10 lid 3 sub b Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klant moet met eventuele rechtsopvolgers, niet zijnde zakelijke klanten, schriftelijke afspraken maken en een afschrift daarvan aan BKR sturen (ex art. 10 lid 3 sub c Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De overnemende partij is verplicht om een bestandsvergelijking (screening) uit te voeren en wel binnen drie (3) maanden na de overname (ex art. 10 lid 3 sub d Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klanten melden het overlijden van een consument zo spoedig mogelijk bij BKR. De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen 4 weken nadat het overlijden aan de zakelijke klant bekend is geworden (ex art. 10 lid 4 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).
De zakelijke klanten melden een verhuizing van een consument zo spoedig mogelijk bij BKR. De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen 4 weken nadat het nieuwe adres aan de zakelijke klant bekend is geworden (ex art. 10 lid 5 Algemeen Reglement (versie februari 2019)).