BKR Registratie

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.

Op grond van art 4:32 Wet op het financieel toezicht zijn kredietaanbieders, voor zover de wet op hen van toepassing is, verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie. Voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst dient iedere kredietaanbieder in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consumenten en te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is met het oog op overkreditering van de consument. Hiertoe dient de kredietaanbieder voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de databank van een stelsel van kredietregistratie te raadplegen. Het stelsel van kredietregistratie wordt door het BKR verzorgd met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In het CKI worden gegevens verzameld, geordend, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Deze taken dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van een zo groot mogelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Mr. Bas A.S. van Leeuwen kan u helpen met diverse zaken:

Aanvechten registratie van Aflopend krediet

Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij:A: aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de… READ MORE

Aanvechten registratie van Doorlopend Krediet

Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij:A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet)… READ MORE

Aanvechten registratie van Hypothecair krediet

Een hypothecaire kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen van een nieuwe of voor het verbouwen van… READ MORE

Aanvechten registratie van Restschuld Hypothecair krediet

Er is sprake van een restschuld op een hypothecair krediet als de consument na verkoop (uitwinning) van het onderpand (zekerheid) als bedoeld in artikel 20 lid 1… READ MORE

Aanvechten registratie van Kort krediet

Onder Overige Financiële verplichtingen wordt verstaan: A: een overeenkomst waarbij aan een consument een geldbedrag voor niet zakelijk (privé) gebruik wordt verstrekt;B: een betalingsverplichting voor de consument als… READ MORE

Aanvechten registratie van Schuldregeling

Een schuldregeling is een overeenkomst waarbij:A:de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt zonder dit aan hem ter beschikking te stellen en waarmee de zakelijke klant… READ MORE

Aanvechten registratie van Operational Autoleaseovereenkomst

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een (personen)auto te gebruiken en waarbij de consument… READ MORE

Aanvechten registratie van Overige Financiële Verplichtingen

Onder Overige Financiële verplichtingen wordt verstaan: A: een overeenkomst waarbij aan een consument een geldbedrag voor niet zakelijk (privé) gebruik wordt verstrekt;B: een betalingsverplichting voor de consument als… READ MORE


Belangrijke informatie:

Waarom verwerkt Stichting BKR uw persoonsgegevens?

De Stichting BKR heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan… READ MORE

Wie mogen registreren?

De zakelijke klanten van Stichting BKR worden in twee categorieën ingedeeld, te weten: a kredietaanbieders; en b overige zakelijke klanten (ex art. 30 lid 1… READ MORE

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting BKR?

BKR verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die… READ MORE

Wat moet worden gemeld bij BKR?

De zakelijke klant meldt aan BKR: (a) de gegevens uit de overeenkomst en de wijzigingen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen, in READ MORE

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting BKR gemeld?

Voldoet een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst, dan meldt de zakelijke klant dit aan BKR. Een melding mag pas plaatsvinden… READ MORE

Welke bijzonderheden worden gemeld?

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 4 weken nadat deze feiten zich hebben… READ MORE

Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd?

Gegevens van afgelopen overeenkomsten worden, tenzij hierna anders bepaald, vijf (5 jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst door BKR uit CKI verwijderd. Wanneer… READ MORE


Civiele procedure:

Eiser versus Gedaagde

In een civiele procedure spelen verschillende partijen een rol. De persoon of organisatie die naar de rechter stapt, wordt “eisende partij” genoemd. De eisende partij stelt een vordering te hebben op de tegenpartij. Degene die zich in het civiele proces kan verweren, wordt “gedaagde partij” genoemd. Meestal laten eisende partij en gedaagde partij zich in een civiele zaak bijstaan door een advocaat. Bij een civiele procedure bij de rechtbank en het gerechtshof is dat verplicht.

Kort geding voor civiele zaken

Een kort geding procedure is bedoeld voor civiele zaken waarbij sprake is van een spoedeisend belang. In een kort geding is alleen de eisende partij verplicht zich bij te laten staan door een advocaat. Gedaagde partij kan zich laten bijstaan door een advocaat, maar dat hoeft niet. Uiteraard is dit wel aan te bevelen, aangezien een advocaat de zaak niet alleen feitelijk, maar ook juridisch benadert. Het is essentieel dat alle mogelijke verweren waar u belang bij heeft worden aangekaart. De kans dat u zonder goede juridische bijstand een en ander over het hoofd ziet is groot.

Start civiele procedure met dagvaarding en vordering

Een civiele procedure begint schriftelijk. De eisende partij stuurt via een deurwaarder een dagvaarding aan de gedaagde partij. Daarin staat wie de eisende partij is, wat hij wil, van wie en waarom, en welk bewijs hij heeft om zijn stelling te onderbouwen. Ook staat in de dagvaarding wanneer de zaak dient bij de kantonrechter of voor welke rechtbank. De woonplaats van de gedaagde partij bepaalt meestal bij welke rechtbank de zaak voorkomt. De gedaagde partij partij kan tegen de vordering verweer voeren. Dit verweer kan mondeling of schriftelijk

Dagvaarding en verstek

Als een gedaagde partij niet op de dagvaarding reageert en ook niet op de zitting verschijnt, kan de rechter verstek verlenen. Meestal betekent dit dat de rechter de eis van de eisende partij overneemt in zijn vonnis. De gedaagde partij moet dan de kosten van de procedure betalen. Tegen een verstekvonnis kan de gedaagde partij in verzet gaan bij de rechtbank. De gedaagde partij moet dan de eisende partij dagvaarden. De procedure begint als het ware opnieuw, maar dan in de vorm van een verzetprocedure.

Executie, beslag op eigendom door deurwaarder

Partijen zijn verplicht zich aan het uiteindelijke vonnis te houden. Als de in het ongelijk gestelde partij zich niet aan het vonnis houdt, dan kan hij daartoe via executie worden gedwongen. Met behulp van een deurwaarder kan bijvoorbeeld executoriaal beslag gelegd worden op de eigendommen van de in het ongelijk gestelde partij, zodat deze eigendommen verkocht kunnen worden. Met de opbrengst kan de in het gelijk gestelde partij zijn vordering(en) voldoen.


Heeft u een vraag, of een juridisch probleem ?