BESTUURSRECHT:

Indien u op zoek bent naar een ervaren en gespecialiseerde advocaat bestuursrecht dan bent u bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN aan het juiste adres. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is gespecialiseerd in zaken tegen overheden. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op vijf-nul achterstand. De overheid is namelijk beter op de hoogte van haar eigen regels. Ook heeft de overheid meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. Daarnaast beroept de overheid zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft onder andere, doch niet uitsluitend, ervaring met de volgende onderwerpen:

 • Aansprakelijkheid bij verontreiniging
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
 • Bestuurlijke boete
 • Sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • Opheffing/ sluiting bedrijf
 • Bouwvergunningen en/of omgevingsvergunningen
 • Exploitatievergunningen en horecavergunning
 • Milieuvergunningen en –ontheffingen
 • Handhaving toezichthouder
 • Planschade na besluit overheid
 • Projectontwikkeling
 • Bibob procedure
 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
 • Rechtmatige – en onrechtmatige overheidsdaad
 • Schadevergoeding na vernietiging besluit
 • Ruimtelijke ordening
 • WABO
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

AANDACHTSGEBIEDEN:

Het indienen van een bezwaarschrift

Indien u het niet eens bent met een door een bestuursorgaan genomen besluit, kunt u daartegen bezwaar maken bij dat bestuursorgaan of bij een door dat bestuursorgaan ingestelde bezwarencommissie. In beginsel dient u binnen zes (6) weken nadat de beslissing is genomen bezwaar in te stellen. Deze termijn kan afwijken! READ MORE

Het indienen van een administratief beroep

Indien u het niet eens bent met een door een bestuursorgaan genomen besluit, kunt u in sommige gevallen een administratief beroep indienen. In het beroepschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met het een besluit. Het indienen van dit beroepschrift doet u altijd bij een ander bestuursorgaan als welke het originele besluit heeft genomen. READ MORE

Het indienen van een beroepsschrift

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift? In dat geval kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN een beroep instellen bij de bestuursrechter. READ MORE

Het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de beslissing waartegen u opkomt, zolang nog niet is besloten over uw bezwaar of beroep, gewoon van kracht blijft. Indien er sprake is van een dusdanig spoedeisend-belang dat de uitkomst van de bezwaar- of beroepsprocedure niet kan worden afgewacht, zal u de rechtbank moeten verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. READ MORE

Het indienen van hoger beroep

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in beroep. De uitspraak van de bestuursrechter zal aangeven op welke wijze en waar u beroep kunt instellen. READ MORE

Last onder Bestuursdwang

Indien een bestuursorgaan meent dat niet wordt voldaan aan regelgeving kan het bestuursorgaan handhaven. Mogelijke bestuurlijke sancties zijn: intrekken of schorsen van een beschikking, opleggen van een last onder bestuursdwang, opleggen van een last onder dwangsom of opleggen van een bestuurlijke boete. Een last onder bestuursdwang is een herstelsanctie. Een “last onder bestuursdwang” heeft dus als primaire doel het beëindigen en voorkomen van overtredingen. READ MORE

Last onder Dwangsom

Indien een bestuursorgaan meent dat niet wordt voldaan aan regelgeving kan het bestuursorgaan handhaven. Mogelijke bestuurlijke sancties zijn: intrekken of schorsen van een beschikking, opleggen van een last onder bestuursdwang, opleggen van een last onder dwangsom of opleggen van een bestuurlijke boete. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie. Een “last onder dwangsom” heeft dus als primaire doel het beëindigen en voorkomen van overtredingen. READ MORE

Bestuurlijke Boete

Indien een bestuursorgaan meent dat niet wordt voldaan aan regelgeving kan het bestuursorgaan handhaven. Mogelijke bestuurlijke sancties zijn: intrekken of schorsen van een beschikking, opleggen van een last onder bestuursdwang, opleggen van een last onder dwangsom of opleggen van een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke boete is een “punitatieve sanctie” READ MORE

BELANGRIJKE THEMA’S:

Handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid

De problemen die in gemeenten op veiligheidsgebied spelen, zijn sterk uiteenlopend van aard en soms zeer ingrijpend voor de mensen die ermee geconfronteerd worden. Drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en rampen. Het is een greep uit de veiligheidsproblemen die op het pad van een burgemeester kunnen komen. READ MORE

Uitkeringen

Het Nederlands sociale zekerheidsstelsel is er om te garanderen dat er sprake is van inkomen en/of verzorging ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid middels werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. READ MORE