Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen. VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt u adviserend en procederend in het kader van: (a) het verwijderen van onterechte BKR-registraties; (b) het verwijderen van terechte BKR-registraties; en (c) het aanpassen van onjuiste BKR-registraties.

Art 4:32 Wet op het financieel toezicht

Op grond van art 4:32 Wet op het financieel toezicht zijn kredietaanbieders, voor zover de wet op hen van toepassing is, verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie. Voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst dient iedere kredietaanbieder in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consumenten en te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is met het oog op overkreditering van de consument. Hiertoe dient de kredietaanbieder voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de databank van een stelsel van kredietregistratie te raadplegen.

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Het stelsel van kredietregistratie wordt door de Stichting BKR verzorgd met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In het CKI worden gegevens verzameld, geordend, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Deze taken dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van een zo groot mogelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ALGEMEEN:

Waarom verwerkt Stichting BKR uw persoonsgegevens?

Het doel van Stichting BKR is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. BKR wil consumenten behoeden voor overkreditering en andere financiële problemen (problematische schuldsituaties). Daarnaast levert BKR voor haar zakelijke klanten een bijdrage aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude (ex art. 3 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Welke zakelijke klanten kent Stichting BKR?

De zakelijke klanten van Stichting BKR worden in twee (2) categorieën ingedeeld, te weten: (a) kredietaanbieders; en (b) overige zakelijke klanten (ex art. 32 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

 • Tot de categorie kredietaanbieders behoren: (a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE
 • Tot de categorie overige zakelijke klanten behoren: (a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die Stichting BKR niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; (b) organisaties met geldvorderingen op consumenten die door Stichting BKR niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van Stichting BKR; (c) gemeenten ter zake de uitvoering van het traject van schuldhulpverlening; (d) kredietbemiddelaars en kredietadviseurs; (e) operational autoleasemaatschappijen (ex art. 32 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Aan wie verstrekt Stichting BKR persoonsgegevens?

Stichting BKR verstrekt de persoonsgegevens van consumenten uit CKI aan haar zakelijke klanten als zij daarom verzoeken (ex art. 5 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Wie ontvangen persoonsgegevens?

Stichting BKR mag de van de zakelijke klanten ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan: (a) de zakelijke klanten;
(b) de verwerker die bevoegd is om voor een zakelijke klant het CKI te raadplegen en/of te registreren; (c) de consument; (d) personen en instellingen die deze op basis van een wettelijke bepaling mogen opvragen en daarop een rechtmatig beroep doen; (e) de Geschillencommissie BKR op basis van het Reglement Geschillencommissie BKR; (f) de Raad van Commissarissen op basis van de Statuten en het Reglement Goed Bestuur; (g) Compliance- en Auditcommissie op basis van het Reglement Compliance- en Auditcommissie; (h) de externe accountant die voor Stichting BKR werkzaamheden verricht; (i) bestuursorganen die formeel zijn aangewezen als toezichthouder (ex art. 6 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens?

Stichting BKR, de zakelijke klanten en de verwerkers mogen de persoonsgegevens in CKI alleen gebruiken voor doeleinden die
verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor BKR de persoonsgegevens in CKI verwerkt (ex art. 7 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Raadplegen persoonsgegevens

De zakelijke klanten moeten de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om met een (potentiële) consument een overeenkomst te sluiten. Er is sprake van overwegen als de consument aan de zakelijke klant expliciet, mondeling dan wel schriftelijk, kenbaar heeft gemaakt dat hij een overeenkomst wil aangaan (ex art. 8 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting BKR?

Stichting BKR verwerkt van de consument: (a) de geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode); (b) de overeenkomst(en) met de zakelijke klant(en) als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 26 van dit Reglement; (c) de achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die overeenkomst(en); (d) de beëindiging van die overeenkomst(en) (ex art. 9 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Wat moet worden gemeld bij BKR?

De zakelijke klant meldt aan Stichting BKR: (a) de gegevens uit de overeenkomst en de wijzigingen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen; (b) achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich tijdens de overeenkomst voordoen; (c) de beëindiging van de overeenkomst (ex art. 10 lid 2, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). Artikel 9 lid 2 en 3 en artikel 15 lid 1 en lid 2 van dit Reglement zijn van toepassing (ex art. 10 lid 2, 2de volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).READ MORE

Binnen welke termijn moet worden gemeld?

De zakelijke klant meldt de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 10 lid 2 en de gegevens in artikel 15 lid 1 en lid 2 van dit Reglement zo spoedig mogelijk aan Stichting BKR. De zakelijke klant meldt de persoonsgegevens in ieder geval binnen vier (4) weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan. Een melding na deze termijn blijft geldig, omdat dit in het belang is van een goed werkend CKI (ex art. 11 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting BKR gemeld?

Voldoet een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst, dan meldt de zakelijke klant dit aan BKR. Een melding mag pas plaatsvinden als een termijnbedrag zonder toestemming van de zakelijke klant niet is voldaan. Bij de vaststelling van een achterstand worden betalingen van de consument toegerekend aan het oudst vervallen termijnbedrag (ex art. 12 lid 1, sub a Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Welke bijzonderheden worden gemeld

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan, bij Stichting BKR: (code 1) er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan; (code 2) de zakelijke klant heeft betaling van het restant van de of de gehele vordering geëist conform de daarvoor geldende
wettelijke vereisten; (code 3) de zakelijke klant heeft een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code de beëindiging van de overeenkomst met een werkelijke einddatum gemeld. In andere gevallen meldt de zakelijke klant geen werkelijke einddatum; (code 4) de consument blijkt/bleek onbereikbaar; (code 5) de zakelijke klant en de consument zijn een schriftelijke preventieve betaalregeling voor een hypothecaire kredietovereenkomst van tenminste vier (4) maanden overeengekomen (ex art. 13 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd

Gegevens van afgelopen overeenkomsten worden, tenzij hierna anders bepaald, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst door Stichting BKR uit CKI verwijderd. Wanneer door verwijdering van gegevens alleen de naam, adres(sen) en geboortedatum overblijven, worden deze tegelijk met de gegevens uit de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). READ MORE

Welke overeenkomsten worden gemeld

De zakelijke klant meldt bij Stichting BKR alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een: aflopend krediet (AK); revolverend (doorlopend) krediet (RK); schuldhulpverlening (SR); hypothecair krediet eigen woning (HY); hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO); restschuld hypothecair krediet (RH) en restschuld hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG is gemaakt (RN); operational autoleaseovereenkomst (OA); en overige financiële verplichtingen (RO). READ MORE

KREDIETVORMEN:

Aflopend Krediet

Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: (a)
aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een goed (roerende zaak) te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) voor de consument aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een goed (roerende zaak) of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (art. 16 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Doorlopend Krediet

Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij:A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; ofB: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een goed (roerende zaak) of een dienst te verlenen, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden. (ex art. 17 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Schuldhulpverlening

Onder schuldhulpverlening wordt verstaan het ondersteunen van de consument bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van de schulden alsmede nazorg (ex art. 18 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Hypothecair Krediet Eigen Woning

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Hypothecair Krediet Overige Onroerende Zaken

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Restschuld Hypothecair Krediet

Er is sprake van een restschuld op een hypothecair krediet eigen woning als de consument na verkoop (uitwinning) van het onderpand (zekerheid) als bedoeld in artikel 19 lid 1 van dit Reglement een restant schuld aan de zakelijke klant heeft (ex art. 21 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een (personen)auto te gebruiken en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (ex art. 22 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).READ MORE

Overige Financiële Verplichtingen

Onder overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een overeenkomst waarbij aan een consument een geldbedrag voor niet zakelijk (privé) gebruik wordt verstrekt; (b) een borgstelling door een consument (ex art. 23 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: (a) een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) de mogelijkheid wordt geboden om een roerende zaak te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een roerende zaak of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (d) op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of (e) de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een roerende zaak of een dienst verleent, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden (ex art. 24 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

Zakelijke Overige Financiële Verplichtingen

Onder zakelijke overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een betalingsverplichting voor de consument als gevolg van een overeenkomst met een rechtspersoon; (b) een betalingsverplichting voor de consument als bedoeld in artikel 1 sub d van de definitie van overeenkomst; (c) een geldbedrag verstrekt op grond van de Regeling Borgstelling MKB Kredieten dan wel de Regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten (ex art. 25 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).READ MORE

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij door de zakelijke klant onbetekenende kosten in rekening worden gebracht (ex art. 26 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). READ MORE

HET JURIDISCH AANVECHTEN VAN EEN BKR-CODERING:

Vijfjaarstermijn

Een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem van de Stichting BKR (ofwel BKR-codering) is vijf (5) jaar zichtbaar voor de zakelijke klanten van de Stichting BKR, zoals kredietaanbieders ((a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021))) en overige zakelijke klanten ((a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die Stichting BKR niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; (b) organisaties met geldvorderingen op consumenten die door Stichting BKR niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van Stichting BKR; (c) gemeenten ter zake de uitvoering van het traject van schuldhulpverlening; (d) kredietbemiddelaars en kredietadviseurs; (e) operational autoleasemaatschappijen (ex art. 32 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021))). Dit dient om te voorkomen dat er in die periode nieuwe problematische schuldposities ontstaan.

Het voortijdig verwijderen van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem van de Stichting BKR

Ook indien de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem van de Stichting BKR (ofwel BKR-codering) terecht is gedaan en dus gerechtvaardigd was, dient die registratie voortijdig te worden verwijderd wanneer het doel dat die registratie dient niet langer opweegt tegen uw belangen bij het verwijderen daarvan.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Er moet in dat geval een belangenafweging plaats vinden. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest dat daarbij gekeken moet worden naar de beginselen van proportionaliteit – is het middel van de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem van de Stichting BKR (ofwel BKR-codering) in verhouding met het doel dat ermee gediend wordt? – en subsidiariteit – kan dit doel in redelijkheid niet op een andere voor de consument minder nadelige manier worden bereikt?

Belangenafweging

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal omstandigheden dienen te stellen die maken dat de de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem van de Stichting BKR dient te worden opgeheven en dat de belangenafweging in zijn voordeel moet uitvallen. Bij de afweging spelen de volgende omstandigheden een belangrijke rol:

 • hoe de schuld is ontstaan;
 • door wie de schuld is ontstaan;
 • de hoogte van de schuld;
 • of de schuld al volledig is afgelost;
 • het betaalverleden;
 • hoelang geleden de schuld is afgelost;
 • of er in de periode daarna nieuwe schulden zijn ontstaan;
 • of er sprake is van een stabiele financiële situatie;
 • hoelang er al sprake is van een stabiele financiële situatie;
 • of er een belang is bij de verwijdering van de BKR-codering.
Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

U dient in dat geval voldoende te onderbouwen dat u een zwaarwegend belang heeft om een hypotheekaanvraag te kunnen doen, zonder te worden gehinderd door de BKR-codering. U dient bijvoorbeeld aan te tonen dat u er belang bij heeft om te verhuizen, dat u nu de mogelijkheid heeft om een woning te kopen voor een aantrekkelijke prijs en dat u door de negatieve BKR-codering de hypotheek moeilijk rond krijgt onder gunstige voorwaarden.