Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: (a) aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een goed (roerende zaak) te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) voor de consument aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een goed (roerende zaak) of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (art. 16 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt bij het aangaan van de overeenkomst het totaal door de consument te betalen bedrag en de looptijd waarbinnen de consument aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen (art. 16 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Het totaal door de consument te betalen bedrag (bruto kredietbedrag) is het verstrekte netto kredietbedrag vermeerderd met de rente en kosten van het krediet (ex art. 16 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een aflopend krediet bij BKR te melden bij een bruto kredietbedrag van meer dan € 250,- (ex art. 16 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

EnglishTurkeyFrenchDutchPoland