De zakelijke klanten moeten de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om met een (potentiële) consument een overeenkomst te sluiten. Er is sprake van overwegen als de consument aan de zakelijke klant expliciet, mondeling dan wel schriftelijk, kenbaar heeft gemaakt dat hij een overeenkomst wil aangaan (ex art. 8 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klanten mogen de in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen indien de in artikel 15 vermelde overeenkomsten buiten de ten aanzien van deze overeenkomsten vastgestelde grenzen vallen (ex art. 8 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klanten mogen de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen voor het beheren van hun portefeuille (ex art. 8 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klanten mogen de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om voor de consument: (a) een betaalrekening met betaalmogelijkheden voor privégebruik te openen; of (b) aan een bestaande betaalrekening nadien betaalmogelijkheden te koppelen, mits daaruit kredietverlening kan volgen. De tweede zinsnede van lid 1 van dit artikel is van toepassing. (c) in het kader van de uitvoering van de WGS een plan van aanpak op te stellen, de beoordeling of een consument tot het traject van schuldhulpverlening wordt toegelaten (beschikking) alsmede de jaarlijkse controle of de verstrekte persoonsgegevens juist en actueel zijn. Lid 7 is niet van toepassing (ex art. 8 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klant moet de CKI gegevens bewaren voor een periode van tenminste twaalf (12) maanden te rekenen vanaf het moment van die CKI raadpleging (ex art. 8 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Onder consument wordt in dit artikel mede de borg verstaan (ex art. 8 lid 6 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klant moet de van Stichting BKR verkregen CKI gegevens gebruiken als een hulpmiddel in het kader van de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument teneinde overkreditering te voorkomen. De zakelijke klant dient bij de beoordeling van de kredietwaardigheid rekening te houden met de volledige financiële positie van de consument (ex art. 8 lid 7, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). De van BKR verkregen informatie is slechts één van de hulpmiddelen bij de beoordeling door de zakelijke klant of de consument voor een (nieuwe) (krediet)overeenkomst in aanmerking komt (ex art. 8 lid 7, 2de volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).