Het doel van Stichting BKR is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. BKR wil consumenten behoeden voor overkreditering en andere financiële problemen (problematische schuldsituaties). Daarnaast levert BKR voor haar zakelijke klanten een bijdrage aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude (ex art. 3 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR streeft dit doel onder meer na door het verzamelen, vastleggen, ordenen, en verstrekken van voor haar doel relevante persoonsgegevens aan haar zakelijke klanten rekening houdend met de veranderingen op het terrein van kredietverlening (ex art. 3 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR verwerkt persoonsgegevens van consumenten in overeenstemming met de AVG. De verwerking vindt plaats ten
behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering door BKR, in het bijzonder in het kader van de volgende activiteiten: (a) verstrekken van informatie aan zakelijke klanten zodat deze een zorgvuldige afweging kunnen maken of aan de consument een krediet kan worden verstrekt; (b) verstrekken van informatie aan de zakelijke klanten voor het beheer van de eigen (krediet)portefeuille; (c) verstrekken van informatie aan de zakelijke klanten in het kader van de juistheid en volledigheid van de geregistreerde kredietportefeuille (datakwaliteit); (d) verstrekken van informatie aan gemeenten in het kader van schuldhulpverlening op grond van de WGS en andere organisaties om problematische schulden te voorkomen en op te lossen; (e) verrichten van statistische analyses; (f) het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen (ex art. 3 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De verwerking van persoonsgegevens in CKI vindt zijn rechtmatige grondslag in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting BKR en haar zakelijke klanten (ex art. 3 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).