Na erkenning door het Bestuur meldt de zakelijke klant de in zijn portefeuille aanwezige in Nederland lopende overeenkomsten bij
Stichting BKR en houdt hij deze actueel volgens de voorwaarden van dit Reglement en de Algemene Handleiding CKI (ex art. 10 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klant meldt aan Stichting BKR: (a) de gegevens uit de overeenkomst en de wijzigingen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen; (b) achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich tijdens de overeenkomst voordoen; (c) de beëindiging van de overeenkomst (ex art. 10 lid 2, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)). Artikel 9 lid 2 en 3 en artikel 15 lid 1 en lid 2 van dit Reglement zijn van toepassing (ex art. 10 lid 2, 2de volzin, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Bij beëindiging of opschorting van de contractuele relatie tussen Stichting BKR en de zakelijke klant, ongeacht de reden, moet de zakelijke klant tijdig maatregelen nemen zodat de van de zakelijke klant afkomstige persoonsgegevens bij BKR behouden en onderhouden kunnen worden (ex art. 10 lid 3, sub a, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Deze onderhoudsverplichting geldt ook als de zakelijke klant besluit om (een deel van) zijn overeenkomstenportefeuille te verkopen aan een andere zakelijke klant of aan een derde. Wordt de portefeuille verkocht aan een derde , dan kan het Bestuur besluiten om deze derde voor de overgenomen overeenkomstenportefeuille een beperkte toegang tot CKI te verlenen. Het Bestuur legt haar beslissing vast in een bestuursbesluit (ex art. 10 lid 3, sub b, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klant moet met eventuele rechtsopvolgers, niet zijnde zakelijke klanten, schriftelijke afspraken maken over het behoud en het onderhoud van de van de zakelijke klant overgenomen overeenkomstenportefeuille en een afschrift daarvan aan Stichting BKR sturen (ex art. 10 lid 3, sub c, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De overnemende partij is verplicht om een bestandsvergelijking (screening) uit te voeren en wel binnen drie (3) maanden na de overname (ex art. 10 lid 3, sub d, Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klanten melden het overlijden van een consument zo spoedig mogelijk bij Stichting BKR. De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen vier (4) weken nadat het overlijden aan de zakelijke klant bekend is geworden (ex art. 10 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klanten melden een verhuizing van een consument zo spoedig mogelijk bij Stichting BKR. De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen vier (4) weken nadat het nieuwe adres aan de zakelijke klant bekend is geworden (ex art. 10 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).