De algemene en specifieke bevoegdheden van de burgemeester

De problemen die in gemeenten op veiligheidsgebied spelen, zijn sterk uiteenlopend van aard en soms zeer ingrijpend voor de mensen die ermee geconfronteerd worden. Drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en rampen. Het is een greep uit de veiligheidsproblemen die op het pad van een burgemeester kunnen komen. Om daarbij zijn verantwoordelijkheid als de lokale veiligheidsbestuurder waar te kunnen maken, beschikt de burgemeester over twee (2) typen orde en veiligheidsbevoegdheden. Allereerst de algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden op basis van de Gemeentewet (bijvoorbeeld de noodverordening van artikel 176 Gemeentewet). Daarnaast beschikt de burgemeester over specifieke bevoegdheden op basis van specifieke wetten (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld en het sluiten van drugspanden op basis van artikel 13b Opiumwet), op basis van specifieke artikelen in de Gemeentewet (bijvoorbeeld cameratoezicht en preventief fouilleren) of bevoegdheden die de burgemeester ontleent aan gemeentelijke verordeningen (bijvoorbeeld samenscholingsverbod, verblijfsontzeggingen, e.d. zoals vastgelegd in de APV). Voor een deel van deze specifieke bevoegdheden geldt dat de burgemeester verplicht is tot samenspraak en/of samenwerking met het Openbaar Ministerie, zoals bijvoorbeeld bij preventief fouilleren (artikel 151b Gemeentewet) en cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet).

AANDACHTSGEBIEDEN:

Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172)

Artikel 172 Gemeentewet belast de burgemeester met de handhaving van de openbare orde onder gewone omstandigheden. Hoewel het hier gaat om taken die aan het… READ MORE

Noodbevel (Artikel 175)

Het noodbevel van artikel 175 Gemeentewet mag alleen in uitzonderlijke situaties worden toegepast. De burgemeester kan het noodbevel inzetten als er sprake is van oproer,… READ MORE

Noodverordening (Artikel 176)

De noodverordening (artikel 176 Gemeentewet) is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen (“een ieder”) in buitengewone omstandigheden. Is in een gebied een… READ MORE

Preventief fouilleren (Gemeentewet, artikelen 151b en 174b)

Preventief fouilleren is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 151b en 174b Gemeentewet. Ter handhaving van de openbare orde… READ MORE

Cameratoezicht (Gemeentewet, artikel 151c)

Cameratoezicht is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 151c Gemeentewet. In de Gemeentewet is opgenomen dat gemeenten op openbare… READ MORE

Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a)

Bestuurlijke ophouding is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 154a en 176a Gemeentewet. Voor de start van het Europees… READ MORE

Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen (Artikel 174)

Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtinen is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 174 Gemeentewet. Artikel 174 Gemeentewet… READ MORE

Wet tijdelijk huisverbod

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk (in beginsel 10 dagen) de toegang tot zijn woning te ontzeggen. Tijdens deze periode mag de betreffende persoon geen contact opnemen met zijn huisgenoten. De periode wordt benut om andere maatregelen te nemen die (de dreiging van) huiselijk geweld kunnen wegnemen. READ MORE

Kinderbeschermingsmaatregelen

Binnen het stelsel van de herziene kinderbeschermingsmaatregelen heeft de burgemeester per 1 januari 2015 een positie gekregen. De burgemeester van de woonplaats van een minderjarige kan via de Raad voor de Kinderbescherming vragen om het oordeel van de kinderrechter. READ MORE

Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (Artikel 172b)

Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 172b Gemeentewet. READ MORE

Sluiten woning – Wet Victoria (artikel 174a)

Sluiten woning (Wet Victoria) is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 174a Gemeentewet. De Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet)… READ MORE

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet reguleert de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Gemeenten zijn… READ MORE

Opiumwet – Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b)

Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek… READ MORE

Stelsel bewaken en beveiligen

Het stelsel bewaken en beveiligen is het geheel van regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. Het… READ MORE

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz)

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (bopz) geeft de procedures weer voor het (gedwongen) opnemen en behandelen van personen in psychiatrische ziekenhuizen: de voorlopige… READ MORE

Wet BIBOB

Bibob staat voor ‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet geeft bestuursorganen – waaronder de burgemeester – een instrument ter voorkoming en bestrijding van… READ MORE

Wet op de lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging stelt regels voor wat er moet en mag gebeuren met het lichaam van een overleden persoon. Het betreft o.a. de… READ MORE

Wet openbare manifestaties

Wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden is de Wet openbare manifestaties (Wom) van toepassing. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere… READ MORE

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid implementeert de Internationale gezondheidsregeling en bevat onder meer afspraken op het terrein van infectieziektebestrijding en quarantaine. Met de Wet publieke gezondheid… READ MORE

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) Achtergrond Noodverordening In… READ MORE

Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s geeft het kader voor de bevoegdheden bij rampen en crises, ook wanneer die meer dan één gemeente tegelijk treffen of die het belang van één gemeente overschrijden (en dus bovenlokaal zijn). READ MORE