Bestuurlijke ophouding is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 154a en 176a Gemeentewet.

Voor de start van het Europees voetbalkampioenschap EK2000, dat in Nederland plaatsvond, is de mogelijkheid tot bestuurlijke ophouding gecreëerd. De burgemeester heeft de mogelijkheid om hiermee een verstoring van de openbare orde te voorkomen of te beëindigen. Bij bestuurlijke ophouding kan de burgemeester groepen personen maximaal 12 uur laten vasthouden of insluiten. Omdat het hier gaat om een vrijheidsbenemende maatregel moet bestuurlijke ophouding aan een groot aantal voorwaarden voldoen, die zijn omschreven in artikelen 154a en 176a Gemeentewet. Deze voorwaarden maken de toepassing van het instrument moeilijk, waardoor het tot heden slechts één maal feitelijk is toegepast. De bevoegdheid voor bestuurlijke ophouding kan op twee manieren worden toegepast:

  • Wanneer de gemeenteraad daartoe heeft besloten dat het middel ingezet kan worden: Artikel 154a bepaalt dat de gemeenteraad via een bepaling in de APV aan de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om groepen personen op te houden.
  • Voor situaties, waarin de gemeenteraad geen bepaling in de APV heeft opgenomen: Als plotseling of vanwege onvoorziene omstandigheden blijkt dat bestuurlijke ophouding onmisbaar is, kan bestuurlijke ophouding als ‘nood-optie’ dienen op basis van artikel 176a Gemeentewet. Bijvoorbeeld wanneer een noodbevel of noodverordening niet wordt nageleefd, dan zou een burgemeester op basis van dit artikel het instrument kunnen inzetten.

Het Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding geeft nadere voorschriften voor de locatie van de ophouding. Zo moet de ophoudingsplaats beschikken over toiletten, moet er gelegenheid zijn om te telefoneren en moet medische zorg worden geboden. Bovendien moeten de opgehoudenen – nog tijdens de periode van ophouding – in de gelegenheid worden gesteld om beroep aan te tekenen en/ of een voorlopige voorziening te verzoeken bij de rechter. Indien mogelijk moet de verzoeker zelfs nog tijdens de ophouding door de rechtbank worden gehoord.