Indien u van mening bent dat één of meerdere van de zoekresultaten die worden weergegeven na het invoeren van uw eigen naam of bijnaam als zoekterm verborgen zouden dienen te worden volgens het Right to erasure (‘right to be forgotten’) ex artikel 17 GDPR, dan zijn er drie (3) stappen die door u ondernomen kunnen worden. De eerste stap is altijd het melden bij de betreffende zoekmachine. Bij zoekmachine Google kan dit kenbaar worden gemaakt middels een online formulier. Mocht zoekmachine Google niet akkoord gaan met uw verzoek, dan kan de hulp van de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld worden (stap 2). Een uiterste stap is het aanspannen van een rechtszaak (stap 3).

Stap 1: Aanvraag per formulier

Zoekmachine Google beschikt over online formulieren die ingevuld kunnen worden om een verzoek tot verbergen van zoekresultaten te doen. Dit formulier kan door u zelf ingevuld worden of namens u door een ander, indien deze daarvoor wettelijk bevoegd is. Bij dit formulier dient altijd een kopie gevoegd te worden waaruit de identiteit van de betreffende persoon blijkt. Dit hoeft geen officieel document zoals een paspoort te zijn, zolang het de identiteit van de persoon voor wie zoekresultaten verborgen dient te worden aantoont. Daarnaast dient het land waarvan de wet de basis vormt voor het verzoek te worden opgegeven. Hierbij kan er gekozen worden uit alle EU-lidstaten aangevuld met Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Op het formulier dient vervolgens te worden aangegeven om welke zoektermen en zoekresultaten het gaat. De zoekterm(en) dienen altijd de naam, bijnaam of artiestennaam van een persoon zijn. Dit kunnen ook meerdere namen zijn. Let op! Een verzoek waarbij de zoekterm iets anders is dan de naam van een persoon worden niet gehonoreerd. Daarbij dienen vervolgens de URL’s van de zoekresultaten die volgen op een zoekopdracht met die naam, en die volgens het vergeetrecht verwijderd zouden moeten worden, te worden opgegeven. Voor iedere opgegeven URL dient een onderbouwing te worden opgegeven die bestaat uit twee (2) delen: 1. Hoe is de opgegeven pagina gerelateerd aan de door u opgegeven naam? 2. Waarom valt de inhoud van de opgegeven pagina onder het vergeetrecht?

Na digitale ondertekening wordt het verzoek door zoekmachine Google in behandeling genomen. Doorgaans neemt dit enkele weken in beslag. In de meeste gevallen wordt een ingezonden verzoek door zoekmachine Google afgewezen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat uw verzoek ongefundeerd was. Het is niet duidelijk op welke manier zoekmachine Google een verzoek precies behandelt, maar het is waarschijnlijk dat zoekmachine Google vooral in overduidelijke gevallen onmiddellijk actie onderneemt. Voor de meeste andere verzoeken waar zoekmachine Google zelf een afweging dient te maken of het belang van privacy of het belang van vrijheid van informatie zwaarder weegt, ligt het voor de hand dat zoekmachine Google deze beslissing liever overlaat aan een lokale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Het formulier van zoekmachine Google kan hier worden ingevuld.

Stap 2: Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat er enige twijfel mogelijk is of een verzoek tot verwijdering middels het vergeetrecht gerechtvaardigd is, zal een zoekmachine Google geneigd zijn om het verzoek af te keuren. Dit hoeft echter niet (altijd) te betekenen dat het verzoek om verwijdering onredelijk was. Vanuit bedrijfstechnische overwegingen geeft zoekmachine Google er de voorkeur aan dat bijvoorbeeld afwegingen tussen het recht om vergeten te worden en het recht op openheid van informatie aan lokale autoriteiten worden overgelaten. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens het instituut waar men terecht kan in het geval van een afwijzing door zoekmachine Google. De Autoriteit Persoonsgegevens beoordeelt vervolgens het verzoek zelf, mits het binnen zes (6) weken na de afwijzing door zoekmachine Google wordt doorgegeven. Indien de Autoriteit Persoonsgegevens vaststelt dat het zoekresultaat weldegelijk verborgen moet worden, dan zal deze autoriteit optreden als bemiddelaar. Bij deze bemiddeling slaagt de Autoriteit Persoonsgegevens er in verreweg de meeste gevallen in om zoekmachine Google te overtuigen om de zoekresultaten te verbergen. Helaas is een verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds niet bindend voor zoekmachine Google. Een uiterste stap is in dat geval een rechtszaak. Er kan ook direct tot een rechtszaak worden overgaan zonder eerst bemiddeling van de Autoriteit Persoonsgegevens aan te vragen.

Een verzoek tot bemiddeling kan verstuurd worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Bij het verzoek dienen kopieën van het verwijderingsverzoek en de afwijzing door de zoekmachine meegestuurd te worden.

Klik hier voor meer informatie over bemiddeling door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Stap 3: Rechtszaak

Indien zoekmachine Google een verwijderingsverzoek afwijst is het raadzaam om eerst nog bemiddeling aan te vragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer deze bemiddeling onsuccesvol is of wanneer hier niet voor wordt gekozen, dan is een rechtszaak de enige overgebleven optie. U dient dan een schriftelijk verzoek te doen bij de (civiele) rechter op basis van artikel 46 van de Wet bescherming persoonsgegevens, om bepaalde zoekresultaten te verwijderen. Van Leeuwen Law Firm kan dit verzoek voor u indienen. Een uitspraak van de rechter kan er toe leiden dat zoekmachine Google wordt gedwongen om bepaalde zoekresultaten te verwijderen, op straffe van ofwel maximaal 20 miljoen euro ofwel tot 2% van de totale wereldwijde omzet in het voorgaande jaar, waarbij het hoogste bedrag geldt.