Voor wie geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Kunnen ondernemingen die uit voorzorg dichtgaan omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis het werk niet veilig kan worden gedaan (bijvoorbeeld in het geval van rijinstructeurs), in aanmerking komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Kunnen ondernemingen die wel geopend zijn maar veel minder toeloop krijgen (bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders) in aanmerking komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)? 

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders (als werkgever) dienen zich voor ondersteuning in eerste instantie te wenden tot de inkopers (van zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen na te gaan of zij steun kunnen krijgen. Indien dat niet het geval is, kunnen werkgevers in de zorg, mits ze aan de voorwaarden voldoen, zich wenden tot UWV om een aanvraag voor steun in te dienen.

Vallen sportclubs als werkgever ook onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, ook sportclubs (als werkgever) kunnen ook een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), indien zij aan de voorwaarden voldoen, waaronder een omzetverlies van tenminste 20%.

Vallen kerkgenootschappen als werkgever ook onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, ook kerkgenootschappen (als werkgever) kunnen ook een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), indien zij aan de voorwaarden voldoen, waaronder een omzetverlies van tenminste 20%.

Geldt de regeling ook voor startende ondernemers? 

Ja, mits er al voor 1 maart 2020 minstens een maand omzet is gedraaid. Heeft u uw onderneming gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening dan ondernemingen die heel 2019 al bestaan. Voor uw onderneming geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Mag een ondernemer zijn werknemers collegiaal uitleent als hij een NOW-tegemoetkoming krijgt?

Een ondernemer (als uitlenende werkgever) kan zijn werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen. Wanneer een ondernemer (als uitlenende werkgever) kosten in rekening brengt voor de uitleen heeft dat mogelijk gevolgen voor uw recht op Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het recht op en de hoogte van de NOW-tegemoetkoming wordt namelijk bepaald door uw omzetverlies. Door het in rekening brengen van kosten voor uitleen, genereert een ondernemer als uitlenende werkgever omzet. Een ondernemer (als uitlenende werkgever) dient er dan tevens rekening mee te houden dat de Wet allocatie arbeidskrachten bij intermediairs (Waadi) van toepassing is, wanneer er meer dan een kleine opslag op de loonkosten wordt betaald. In dat geval geldt de loonverhoudingsnorm. Dit betekent dat werknemers recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hier kan bij cao van worden afgeweken. Ook heeft een ondernemer (als uitlenende werkgever) een registratieplicht. U moet ingeschreven staan bij de KvK. Bij deze inschrijving wordt opgenomen dat u de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent.