Advocaat voor privacy en AVG gerelateerde zaken

Privacy regels moeten strikt worden nageleefd

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 van kracht. De Europese regels aangaande privacy dienen ondernemers strikt na te leven. Zo dient u de rechten van de personen van wie u persoonsgegevens gebruikt te respecteren en hen daarover te informeren.

De benodigde privacyverklaring en registers

U moet een privacyverklaring gebruiken. Eveneens dient u te beschikken over een register van uw gegevensverwerking en een register waarin u eventuele datalekken vastlegt. Verwerkt iemand anders de persoonsgegevens namens u? Dan dient u een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Opstellen documenten AVG tegen vaste tarieven

Het is van groot belang dat u over deze documenten beschikt en dat de documenten een juiste inhoud hebben. VAN LEEUWEN LAW FIRM kan u hierbij helpen en tegen vaste gunstige tarieven deze documenten voor u opstellen.