Voor wie geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Welke ondernemingen komen er in aanmerking voor de NOW, en onder welke voorwaarden? 

  • Elke onderneming die ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking.
  • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen
  • De werkgever krijgt daarbij de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
  • De werkgever  is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de Corona-crisis. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
  • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten;
  • De werkgever is verplicht om de werknemers(-vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag;
  • De werkgever dient een controleerbare administratie te voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie dient hij desgevraagd inzage te geven in deze administratie;
  • De werkgever dient loonaangifte te doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
  • De werkgever dient aan het UWV te melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
  • De werkgever dient na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling in te dienen met daarbij een accountantsverklaring;

Als de werkgever loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, dient hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding te doen van de NOW-toekenning.

Wat zijn de consequenties als een ondernemer niet aan de voorwaarden heeft voldaan? 

Als blijkt dat een ondernemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen.

Wat als een ondernemer na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Een van de voorwaarden is dat een werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen.

Let op! Schendt een ondernemer deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV? UWV zal deze aanvraag dan in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.