Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij:A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; ofB: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een goed (roerende zaak) of een dienst te verlenen, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden. (ex art. 17 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: (a)
aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een goed (roerende zaak) te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) voor de consument aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een goed (roerende zaak) of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (art. 16 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt bij Stichting BKR alle overeenkomsten met de consument met een looptijd van langer dan één (1) maand indien de consument niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt in de vorm van een: aflopend krediet (AK); revolverend (doorlopend) krediet (RK); schuldhulpverlening (SR); hypothecair krediet eigen woning (HY); hypothecair krediet overige onroerende zaken (HO); restschuld hypothecair krediet (RH) en restschuld hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG is gemaakt (RN); operational autoleaseovereenkomst (OA); en overige financiële verplichtingen (RO).

Gegevens van afgelopen overeenkomsten worden, tenzij hierna anders bepaald, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst door Stichting BKR uit CKI verwijderd. Wanneer door verwijdering van gegevens alleen de naam, adres(sen) en geboortedatum overblijven, worden deze tegelijk met de gegevens uit de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan, bij Stichting BKR: (code 1) er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan; (code 2) de zakelijke klant heeft betaling van het restant van de of de gehele vordering geëist conform de daarvoor geldende
wettelijke vereisten; (code 3) de zakelijke klant heeft een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code de beëindiging van de overeenkomst met een werkelijke einddatum gemeld. In andere gevallen meldt de zakelijke klant geen werkelijke einddatum; (code 4) de consument blijkt/bleek onbereikbaar; (code 5) de zakelijke klant en de consument zijn een schriftelijke preventieve betaalregeling voor een hypothecaire kredietovereenkomst van tenminste vier (4) maanden overeengekomen (ex art. 13 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klant meldt de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 10 lid 2 en de gegevens in artikel 15 lid 1 en lid 2 van dit Reglement zo spoedig mogelijk aan Stichting BKR. De zakelijke klant meldt de persoonsgegevens in ieder geval binnen vier (4) weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan. Een melding na deze termijn blijft geldig, omdat dit in het belang is van een goed werkend CKI (ex art. 11 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

De zakelijke klanten moeten de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om met een (potentiële) consument een overeenkomst te sluiten. Er is sprake van overwegen als de consument aan de zakelijke klant expliciet, mondeling dan wel schriftelijk, kenbaar heeft gemaakt dat hij een overeenkomst wil aangaan (ex art. 8 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Stichting BKR mag de van de zakelijke klanten ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan: (a) de zakelijke klanten;
(b) de verwerker die bevoegd is om voor een zakelijke klant het CKI te raadplegen en/of te registreren; (c) de consument; (d) personen en instellingen die deze op basis van een wettelijke bepaling mogen opvragen en daarop een rechtmatig beroep doen; (e) de Geschillencommissie BKR op basis van het Reglement Geschillencommissie BKR; (f) de Raad van Commissarissen op basis van de Statuten en het Reglement Goed Bestuur; (g) Compliance- en Auditcommissie op basis van het Reglement Compliance- en Auditcommissie; (h) de externe accountant die voor Stichting BKR werkzaamheden verricht; (i) bestuursorganen die formeel zijn aangewezen als toezichthouder (ex art. 6 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).