BIBOB-screening en vastgoedtransacties

Welke vastgoedtransacties vallen onder het bereik van de Wet BIBOB? In gevolge artikel 1, eerste lid onder o, van de Wet BIBOB wordt een vastgoedtransactie…READ MORE

Planschade: wat is dat?

Planschade is het minder waard worden van een gebouw, bedrijf of grond als gevolg van nieuwe ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld de realisatie van een woonwijk of een weg. READ MORE

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies (bedrijven, wonen etc.,) in een bepaald gebied van de gemeente zijn toegestaan en welke bouwvoorschriften (maatvoering, bouwvlak, etc.) daar gelden. De gemeente is verplicht elke tien (10) jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. READ MORE

Omgevingsvergunning

Als u een vergunning nodig heeft, dan dient de gemeente beoordelen of uw bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan, eisen van Welstand, de provinciale Verordening, het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening). Voldoet het bouwplan aan de eisen in bovenstaande voorschriften dan dient de gemeente de omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente mag de vergunning dan niet (meer) weigeren. De gemeente dient de vergunning bovendien binnen acht (8) weken na ontvangst van de aanvraag te verlenen. READ MORE

Vergunningvrij bouwen; wanneer mag dat?

Vergunningvrij bouwen is bij een eenvoudige bebouwing meestal mogelijk; u heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. Het gaat dan vaak om een bebouwing aan de achterkant van uw woning. Bijvoorbeeld bij een dakkapel, erker, zonnepanelen of een schutting. Uw plannen hoeven dan niet te voldoen aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Wel moet u voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012. Hierin staan eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Uw architect en/of aannemer kan u hierbij helpen. READ MORE

EnglishTurkeyFrenchDutchPoland