Advocaat voor een second opinion?

Als u er niet zeker van bent of uw huidige advocaat (of jurist) uw zaak goed behandelt of u wellicht geen juist advies geeft, kunt u om een second opinion vragen. VAN LEEUWEN LAW FIRM kan een second opinion geven.

Bij een second opinion kijkt de advocaat met een frisse blik naar de zaak

Wordt uw zaak al behandeld door een advocaat (of juridisch adviseur) maar wilt u graag dat een andere advocaat er eens met een frisse blik naar kijkt? VAN LEEUWEN LAW FIRM kan een second opinion geven.

Second opinion als verzekeraar geen dekking verleent

Dat kan ook het geval zijn als bijvoorbeeld uw verzekeraar of rechtsbijstandsverzekeraar u geen dekking verleent. VAN LEEUWEN LAW FIRM kan een second opinion geven.

U zoekt een interim advocaat?

Wanneer u binnen uw onderneming behoefte hebt aan advies en begeleiding van een advocaat op structurele basis, dan kan VAN LEEUWEN LAW FIRM dat voor u doen.

De interim advocaat als vaste adviseur

Sommige ondernemers hebben behoefte aan structureel en veelvuldig contact met een advocaat of (bedrijfs-) jurist. Het is makkelijk als de directie van een onderneming een vaste advocaat heeft die daardoor ook goed thuis is in wat er speelt binnen de onderneming. Daarnaast is het voor iedereen binnen de onderneming gemakkelijk juridische vragen aan een advocaat voor te leggen.

Een interim advocaat is goedkoper dan een jurist in vaste dient

Een (bedrijfs-) jurist in vaste dienst nemen, is vaak te duur. Hiervoor bestaat een passende oplossing, namelijk de “interim advocaat” (ook wel “huisadvocaat” genoemd). U maakt dan afspraken op maat op basis waarvan uw advocaat structureel voor u en uw onderneming aan de slag gaat.

Gunstigere tarieven voor het inschakelen van een advocaat

Als u behoefte heeft aan een advocaat die voor u aan de slag gaat als interim advocaat, neem dan eens vrijblijvend contact op met VAN LEEUWEN LAW FIRM. De tarieven voor een interim advocaat zijn vaak gunstiger dan wanneer u telkens per vraag of opdracht een advocaat zou moeten inschakelen.

Abonnement bij Van Leeuwen Law Firm afsluiten

Van Leeuwen Law Firm is sinds kort gestart met een alternatief voor de rechtsbijstandsverzekering van haar cliënten. Van Leeuwen Law Firm heeft vanuit haar klantenbestand een signaal opgevangen dat er behoefte bestond aan een alternatief voor de rechtsbijstandverzekering, op grond waarvan zij tegen een gereduceerd uurtarief, gebruik kunnen maken van de juridische dienstverlening van Van Leeuwen Law Firm. 

Door de internationale toename van juridische (spel)regels, is het voor ondernemingen noodzakelijk om te beschikken over adequate juridische bijstand, waar mogelijk door een specialist. Over het algemeen beschikt een rechtsbijstandverzekering niet over dergelijke specialisten. Van Leeuwen Law Firm biedt dit specialisme wel aan haar cliënten. Hierbij moet gedacht worden aan bijstand in de ruime zin van het woord. Het betreft hier bijstand voor zowel procedures, juridische vragen, alsmede het verstrekken van advies.

Bovengenoemd alternatief voor een rechtsbijstandverzekering kan Van Leeuwen Law Firm u aanbieden voor slechts € 350,00 exclusief BTW per jaar. Op deze dienst zijn de algemene voorwaarden van Van Leeuwen Law Firm van toepassing. Hiervoor krijgt u één advocaat toegewezen, die:

1. bekend is met u en uw onderneming;
2. u de eerste vier uur gratis van advies voorziet;
3. daarna een uitzonderlijk laag uurtarief hanteert;
4. direct met u in verbinding staat;
5. u van A tot en met Z begeleid;
6. u kosteloos kan bijstaan in minnelijke incassoprocedures.

Zoals gezegd krijgt u voor bovengenoemd bedrag één geschikte vervanger van een rechtsbijstandverzekering. De afnemer van de dienst krijgt één advocaat toegewezen, met wie u zelf direct contact kunt opnemen voor al uw juridische kwesties op het civiele rechtsgebied, personen- en familierecht, bestuursrecht en arbeidsrecht. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat dit alternatief voor een rechtsbijstandverzekering niet toeziet op andere rechtsgebieden.

Voor de eerste vier (4) uren zal Van Leeuwen Law Firm geen kosten bij u in rekening brengen. Deze uren kunnen eveneens aangewend worden voor het bijwonen van zittingen. Hierbij komt meteen een groot verschil met een rechtsbijstandverzekering aan het licht. Een rechtsbijstandverzekering dient in de meeste gevallen de zaak uit handen te geven aan een advocaat op het moment dat de zaak tot een gerechtelijke procedure komt. Bij overschrijding van het viertal uren, zal er een zeer gereduceerd uurtarief ad € 120,00 exclusief BTW en exclusief 5% kantoorkosten bij u in rekening worden gebracht. Zeker bij meerdere zaken is dit al snel erg voordelig.

Daarbij komt nog dat uw advocaat bekend is met u en uw onderneming. In tegenstelling tot de rechtsbijstandverzekering bent u bij Van Leeuwen Law Firm geen nummer. Hij kan u dan ook steeds snel en adequaat te woord staan. Van Leeuwen Law Firm onderscheidt zich daarnaast van gewone advocatenkantoren en juridische adviesbureaus en een rechtsbijstandverzekering, doordat zij werken met gespecialiseerde advocaten onder een ‘No Nonsense’-beleid. Van Leeuwen Law Firm heeft veel ervaring op het civiele rechtsgebied en neemt thans regelmatig zaken van een rechtsbijstandverzekering over. Dit overnemen van de rechtsbijstandverzekering is door dit alternatief niet langer noodzakelijk. Door nauwe samenwerking met u worden veel tijd en kosten bespaard! Uw rechtsbijstandverzekering heeft u in principe niet meer nodig! De dienstverlening van Van Leeuwen Law Firm is volledig bij de tijd. Er zal worden getracht de dienstverlening zoveel mogelijk via het internet te verlenen. Binnen Van Leeuwen Law Firm bestaat daarnaast een afdeling, welke werkzaam is op het gebied van incassoprocedures.

De advocaten van Van Leeuwen Law Firm hebben altijd een opleiding op de universiteit genoten. Daarnaast gelden voor advocaten diverse strenge kwaliteits- en opleidingsvereisten, welke worden gecontroleerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Dit in tegenstelling tot de meeste juridisch adviseurs. Voor het opstarten van een juridisch adviesbureau heeft u namelijk geen opleiding nodig. Zelfs het hebben van een strafblad is geen beletsel voor het openen van een juridisch adviesbureau. Er bestaan derhalve veel malafide adviesbureaus. De meeste juridisch adviseurs hebben dan ook slechts een Hbo-opleiding genoten, hetgeen in vergelijking met de universitaire opleiding zeer breed en oppervlakkig is. Ook een rechtsbijstandverzekering heeft in veel gevallen slechts een aantal juristen in dienst. Deze juristen van de rechtsbijstandverzekering behoeven geen universitaire opleiding te hebben genoten. Een advocaat van Van Leeuwen Law Firm is zodoende beter in staat te anticiperen op het vervolg van een zaak en kan hierdoor efficiënter en daadkrachtiger te werk gaan.

Daarbij komt nog dat advocaten alle bevoegdheden hebben binnen de juridische wereld. Dit blijkt uit de in Nederland geldende procesmonopolie. Deze is van toepassing op juridische geschillen met betrekking tot zaken met een waarde van meer dan € 25.000,00. In deze gevallen dient u altijd een advocaat in de arm te nemen. Als u voor zo’n zaak een rechtsbijstandverzekering heeft ingeschakeld, dienen zij op hun beurt weer een advocaat in te schakelen. Dit werkt niet alleen vertragend, maar is eveneens kostenverhogend. Bij Van Leeuwen Law Firm wordt u van A tot en met Z begeleid.

Tevens onderscheidt Van Leeuwen Law Firm zich van uw rechtsbijstandverzekering, doordat Van Leeuwen Law Firm niet de maximale kosten bij u in rekening brengt. Van Leeuwen Law Firm brengt immers voor de eerste vier (4) uren niets in rekening en daarna haar gereduceerde uurtarief. Door deze gang van zaken weet u zeker dat Van Leeuwen Law Firm geen belang heeft bij vertraging van uw zaak. Van Leeuwen Law Firm zal zich volledig voor u inspannen en zal u zo effectief en adequaat mogelijk ondersteunen.

Indien u interesse heeft in dit alternatief voor de rechtsbijstandverzekering, neemt u dan vrijblijvend contact op met Van Leeuwen Law Firm, middels telefoonnummer 085 – 130 16 26 of e-mail.

Nieuwe verruiming vrije advocaat keuze

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandsverzekering. Veel rechtsbijstandsverzekeraars hanteren als uitgangspunt dat een verzekerde wordt geholpen door één van de juristen of advocaten die bij hen in dienst zijn. Op het moment dat een gerechtelijke procedure gestart dient te worden of tegen een verzekerde wordt gestart,  heeft de verzekerde twee (2) keuzes: hij kan zich bij laten staan door één van de juristen/advocaten in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar of hij kan zelf een (externe) advocaat inschakelen op kosten van zijn verzekeraar. Dit laatste is de vrije advocaatkeuze.

Om de verzekerde te beschermen zijn Europese richtlijnen opgesteld waaruit blijkt wanneer de verzekerde recht heeft op vrije advocaat keuze en de rechtsbijstandsverzekering dient te voorzien in een geschillenregeling. Nederland heeft de regels uit deze Europese richtlijnen verankerd in artikel 4:67 en 4:68 van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

Artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (WFT) bepaalt dat de rechtsbijstand-verzekeraar ervoor dient te zorgen dat in de verzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekeringnemer vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen: (1) om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of (2) indien zich een belangenconflict voordoet.

Alleen in de gevallen uit artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (WFT) geldt een vrije advocaat keuze. Nu artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (WFT) is opgesteld op basis van Europese richtlijnen, is het aan het Europese Hof van Justitie om hier duidelijkheid over te verschaffen. Eerder al werd duidelijk dat het erop neer komt dat met een gerechtelijke of administratieve procedure doorgaans een procedure wordt bedoeld waarvoor (op basis van de wet) verplichte procesvertegenwoordiging geldt. In 2013 voegde het Europese Hof hieraan toe dat dat de vrije advocaat keuze ook geldt wanneer er geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt. En in 2016 voegde het Europese Hof hieraan toe dat de vrije advocaat keuze niet alleen geldt voor procedures bij een rechterlijke instantie in eigenlijke zin (zoals de rechtbank of het gerechtshof), maar ook bij administratieve procedures bij een bestuursorgaan, zoals bij het UWV.

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie de vrije advocaat keuze nog verder verruimd, nadat hierover een prejudiciële vraag is gesteld door het Belgische Grondwettelijk Hof. Het Europese Hof maakte duidelijk dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ valt.

Met de uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2020 wordt het recht op vrije advocaatkeuze aanzienlijk verruimd. Het Europese Hof heeft in deze uitspraak overwogen dat een verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze heeft voor het buitengerechtelijke traject, oftewel de fase voorafgaand aan een (eventuele) juridische procedure. Dit recht op vrije advocaatkeuze bestond al ingeval er een procedure gevoerd moest worden. Een verzekerde mag dus zelf zijn advocaat in de arm nemen in een procedure en de rechtsbijstandverzekering moet zijn kosten vergoeden.

Het Europese Hof overweegt: “Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen in de zin van art. 201 van richtlijn 2009/138 te vallen”.

Een rechtsbijstand verzekerde heeft zodoende in iedere fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie het recht op vrije advocaatkeuze op kosten van zijn rechtsbijstandsverzekeraar.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0667