Wat betekent de NOW-regeling voor een werknemer?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NOW-ontvangt.

Kan ik ontslagen worden als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is. 

Krijg ik mijn reiskostenvergoeding doorbetaald als ik onder de NOW val?  

Als u op grond van uw arbeidsovereenkomst recht heeft op een reiskostenvergoeding, dan heeft u recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer u als gevolg van de coronacrisis niet werkt en als gevolg daarvan geen reiskosten meer heeft. 

Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

De NOW biedt uw werkgever indien hij aan de voorwaarden voldoet een tegemoetkoming in de loonkosten. U hoeft daar zelf niets voor te doen en dit staat los van uw recht op loon.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming van de NOW stoppen met werken?

Nee. Voor u geldt dat u gewoon blijft werken. Uw werkgever dient noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als u ziek bent, of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoeft u niet werken. U heeft recht op loon. Dit geldt ongeacht of uw werkgever een NOW-toekenning ontvangt. 

Verbruik ik WW-rechten als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Nee.

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Uw werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie). 

Voor welke werknemers kan de NOW-subsidie worden aangevraagd?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Kan een ondernemer (als werkgever) ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de ondernemer (als werkgever) geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendondernemingen kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen ondernemingen deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag dient dus te worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.


Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. 

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het inroepen van het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er dient dus bijvoorbeeld sprake te zijn van omzetdaling Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

Komen ook payrollkrachten in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Is het mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in te zetten voor stagairs en BBL?

Ja, over stagevergoeding van stagairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. 

Is het mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)-regeling in te zetten voor platformwerkers?

Het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de ondernemer (als werkgever) en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor mensen die niet in Nederland belastingplichtig zijn?  

 Ja. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Hoe werkt een NOW-aanvraag?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Een ondernemer (als werkgever), die tenminste 20% omzetverlies verwacht, dient de aanvraag in bij UWV. Deze ondernemer (als werkgever) committeert zich vooraf aan de verplichting om voor zijn werknemers géén ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming aanvraagt. Deze ondernemer (als werkgever) zal het loon 100% doorbetalen.

 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 
 • De aanvrager kiest een startdatum waarop de periode van 3 maanden begint.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.
 • Op basis van de aanvraag verstrekt UWV een voorschotter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Dan kan ook een correctie plaatsvinden in de hoogte van de tegemoetkoming. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Hoe wordt de omzetdaling berekend? 

Een ondernemer (als werkgever) kan een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door 4. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. 

Wat valt er allemaal onder omzet? 

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvangt een ondernemer (als werkgever) andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Dient de periode waarin subsidie wordt gekregen hetzelfde te zijn als de periode waarin de omzetdaling zich voordoet (meetperiode)?

Nee. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020, ongeacht over welke van driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De ondernemer (als werkgever) vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer.
Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van de onderneming waar ze de werkzaamheden verrichten. Zij vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau.
De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.Tot de loonsom worden niet Een ondernemer (als werkgever)sbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de ondernemer (als werkgever) immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom. De ondernemer (als werkgever) heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Is er ook een maximum aan de hoogte van het salaris dat mag worden meegerekend in de loonsom?

Ja, voor de berekening van de subsidie telt maximaal 9.538 van het loon per werknemers mee.  

Is de loonsom, waarop het subsidiebedrag wordt gebaseerd, bij de aanvraag precies hetzelfde als bij de definitieve vaststelling?

Voor de voorschotten én voor de definitieve vaststelling wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt of, als daar geen gegevens over zijn, november 2019. Het UWV kan bij de definitieve vaststelling nog wel enkele technische correcties doorvoeren:
* als er in januari uitkeringen waren inbegrepen in de loonsom (bijvoorbeeld ZW-uitkeringen bij een no-riskpolis, die Een ondernemer (als werkgever) van het UWV vergoed krijgt), worden die niet meegenomen in de loonsom;
* als er vakantiebijslag is uitbetaald door een ondernemer (als werkgever) die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30% zit de vakantiebijslag namelijk al inbegrepen); en
* als er vakantiebijslag is uitbetaald door een ondernemer (als werkgever) die géén vakantiebijslag reserveert (bijv. all-inverloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30% dubbel vergoed wordt.

Als de loonsom van maart tot en mei lager was dan de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Het bepalen van de loonsom van maart tot en met mei gebeurt op dezelfde manier als die van januari. Dat is dus inclusief de correcties.       

Als een ondernemer (als werkgever) bij het UWV een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op de loonsommen.

Hoe bereken ik de omzet, en op welke periode heeft het omzetverlies betrekking? 

U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten. 

Wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers meegenomen?

Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

Maakt vakantiegeld deel uit van de loonsom?

De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten? 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dus: hoe groter de daling, hoe hoger de tegemoetkoming. De daling moet ten minste 20 procent zijn.
Bijvoorbeeld:
• als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van het totale SV-loon van een werkgever
• als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van het totale SV-loon van een werkgever
• als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van het totale SV-loon van Een ondernemer (als werkgever)
Op basis van uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.
Een ondernemer (als werkgever) heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Maken aanvullende kosten (zoals pensioenpremies) onderdeel uit van de loonsom?

Een ondernemer (als werkgever) heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?

Ja. Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het sociale verzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.  

Voor wie geldt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen deze werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Thans kan deze tegemoetkoming in ieder geval voor drie (3) maanden worden aangevraagd.

Welke ondernemingen komen er in aanmerking voor de NOW, en onder welke voorwaarden? 

 • Elke onderneming die ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking.
 • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen
 • De werkgever krijgt daarbij de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De werkgever  is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de Corona-crisis. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten;
 • De werkgever is verplicht om de werknemers(-vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever dient een controleerbare administratie te voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie dient hij desgevraagd inzage te geven in deze administratie;
 • De werkgever dient loonaangifte te doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever dient aan het UWV te melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • De werkgever dient na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling in te dienen met daarbij een accountantsverklaring;

Als de werkgever loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, dient hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding te doen van de NOW-toekenning.

Wat zijn de consequenties als een ondernemer niet aan de voorwaarden heeft voldaan? 

Als blijkt dat een ondernemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen.

Wat als een ondernemer na een NOW-toekenning toch noodgedwongen mensen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen?

Een van de voorwaarden is dat een werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen.

Let op! Schendt een ondernemer deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV? UWV zal deze aanvraag dan in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Voor het doorvoeren van deze correctie is het niet van belang of UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan hebt u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De regeling loopt van september 2020 tot en met juli 2022. U kunt tweemaal de compensatie aanvragen: van september 2020 tot en met augustus 2021 (1e jaar) en van september 2021 tot en met juli 2022 (2e jaar). RVO betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief BTW rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt. In de loop van september kunt u de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Compensatie voor organisaties die zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven

Deed u loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kunt u zich niet in het Handelsregister inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen? Dan moet u voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan hebt u recht op compensatie. Komt u in aanmerking voor deze compensatie? Dan informeren wij u binnenkort verder over deze regeling.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd

Hebt u vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En hebt u ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 augustus 2020. Zo hebt u extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning.

Hebt u uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat u vóór 1 juli uw aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.

Hebt u door de coronacrisis betalingsproblemen?

Doe dan aangifte en wacht met betalen tot u een naheffingsaanslag krijgt. Als u die hebt gekregen, kunt u tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling aanvragen. Kijk op belastingdienst.nl/coronavirus voor meer informatie.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht